VİSBUEN

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesi uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize söz konusu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

•         Başvuru sahibinin şahsen veya vekâleten başvuru yoluyla,

•         Noter kanalıyla tebligatla,

•         İadeli taahhütlü posta yoluyla,

•         Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru yoluyla,

•         Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru yoluyla

tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Kendisi)* Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, resmi kimlik mahiyetindeki diğer belgeler vb.) ile ıslak imzalı başvurması gerekmektedir.  ADRES Pınarbaşı Mah. Çorum Cd. 74/B Sincan/ANKARATebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Şahsen Başvuru (Yetkili)** Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname veya başvuru sahibinin velisi olduğunu gösterir resmî belge ile başvurulması gerekmektedir.  ADRES Pınarbaşı Mah. Çorum Cd. 74/B Sincan/ANKARA
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
  Noter kanalıyla tebligatADRES Pınarbaşı Mah. Çorum Cd. 74/B Sincan/ANKARA
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
İadeli Taahhütlü posta yoluyla ıslak imzalı başvuruADRES Pınarbaşı Mah. Çorum Cd. 74/B Sincan/ANKARA
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru    info@visbuen.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuruinfo@visbuen.comE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

ahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

**Vekâleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli özel vekâletname olması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Başvuru sahiplerinin talepleri, Şirketimiz tarafından KVKK 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

VİSBUEN BAŞVURU FORMU

A.    Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim-Soyisim   
T.C. Kimlik/Pasaport Numarası   
Telefon Numarası   
E-posta   
Adres: (Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi)       

B.     Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

□       Müşteriyim. □       Ziyaretçiyim.□       Eski Çalışanım. Çalışılan yıllar ve pozisyon:  
□       İş Başvurusu yaptım/Özgeçmiş paylaştım. Tarih:□       Üçüncü taraf firma çalışanıyım. Çalışılan firma ve pozisyon (Örneğin; Tedarikçi, İş Ortağı, Danışman, Denetçi vb.):  
□       İş ortağı  □       Diğer (lütfen belirtiniz):